תקנון פעילות גולשות לקופסת ביוטי בוקס ינואר 2018

88 שיתופים | 132 צפיות

תקנון פעילות – תחרות פעילות גולשות לביוטי בוקס ינואר 2018,

החברה:

חברת לייף אנד סטייל בעמ  להלן: "מגזין את", אשר  תנאיה מפורטים בזאת להלן:

ההשתתפות בפעילות הינה בכפוף לעמידה בכל תנאי תקנון זה.

הפעילות:

 • במהלך הפעילות יוזמנו הגולשות לתייג את החברה שהיא קלאסית כמו לונדון וחברה           שחולמת בגדול כמו ניו יורק.
 • המערכת תבחר חמישה גולשים שלדעת צוות השופטים יהיו זכאים  לקבל 5 שובר בשווי 100$ לבזבוזים בג'יימס ריצ'רדסון דיוטי פרי. ( תוקף השובר הינו לחמש שנים)

תקופת הפעילות:

 • הפעילות תראה אור בתאריך ה – 22/01/2018 יום ב' ותסתיים בתאריך  25/01/2018 יום ה' עד השעה 17:00
 • הכרזת הזוכים תהיה ביום ה' בתאריך ה 25/01/2018 עד השעה 17:00

תנאי ההשתתפות:

 • מתנה אחת ללקוח לפי ת.ז בכל תקופת הפעילות. מוגבל ל-5 זוכים.
 • המתנה תוענק ל-5 המשתתפים שייבחרו כאמור: יהיו זכאים לקבל שובר בשווי 100$ לבזבוזים בג'יימס ריצ'רדסון דיוטי פרי.

כיצד משתתפים בפעילות?

 • על המשתתפים לתייג את החברה שהיא קלאסית כמו לונדון וחברה שחולמת בגדול כמו ניו יורק. כאשר המתנה תוענק ל-5 המשתתפות שייבחרו כאמור: יהיו זכאיות לקבל שובר בשווי 100$ לבזבוזים בג'יימס ריצ'רדסון דיוטי פרי.
 • בהתאם להחלטת הצוות הבוחר של  מערכת את ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי אשר אינו ניתן לערעור והשגה.

הודעות וזוכים:

 • מימוש הזכייה: נציגי ביוטי בוקס ו/או מי מטעמם ייצרו קשר עם הזוכים הפוטנציאלים באמצעות אחת הדרכים או יותר, אותן ציין הלקוח המשתתף ליצירת קשר עימו.
 • הזוכים מתירים בזאת לביוטי בוקס לפרסם באמצעי התקשורת את שמםואת עובדת זכייתם בפעילות, לרבות במדיות החברתיות, ולא תהיה להם כל טענה בקשר לכך.
 • ביוטי בוקס שומרת לעצמה את הזכות לפרסם בכל שלב שהוא באתר החברה ו/או במדיות החברתיות ו/או בכל אמצעי תקשורת שהוא ובכל דרך שתימצא לנכון את שמות הזוכים בפעילות ואת המתנה בה זכו וזאת, ללא מתן תמורה נוספת לזוכים, מעבר למתנות בהן זכולזוכים בפעילות לא תהיה כל טענה באשר לפרסום שמם וציון העובדה שזכובמתנה בפעילותבכלי התקשורת, לרבות במדיות החברתיות.
 • על אף האמור לעיל, ביוטי בוקס רשאית לקבוע על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המועד והאופן בו יהיה זכאי כל זוכה לקבל את המתנה.
 • במידה ולא עמד אחד הזוכים באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או לא ניתן היה ליצור קשר עימו בתוך יומיים ממועד סיום הפעילות ו/או ממועד ההכרזה על הזכאות למתנה מכל סיבה שהיא, ו/או נבצר מאותו זוכה לקבל את המתנה מכל סיבה שהיא, אז תהיה ביוטי בוקס רשאית להעביר את המתנה לזוכה אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה, זכאותו של הזוכה המקורי למתנה תתבטל.
 • המתנות אינן ניתנות להסבה ו/או לשעבוד ו/או למכירה ו/או להחלפה ו/או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מתנה ו/או מוצר אחר.
 • ביוטי בוקס שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את המתנה או להציע מתנות חלופיות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות תקלות וכשלים טכניים ואחרים), לא יקלטו פרטי השתתפותם של משתתפים ו/או יוכרז משתתף שעל פי תנאי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה ב ו/או תימסר לו בשגגה הודעה זכייה ("הזוכה השגוי"), ביוטי בוקס תהא רשאית לבטל את זכייתו של הזוכה השגוי ואין ולא תהא ל- ביוטי בוקס כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ו/או הזוכה השגוי ו/או כל משתתף ב ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ביוטי בוקס בקשר לכך.

כללי:

 • ניתן להעלות תכנים מקוריים בלבד, אין להעלות תכנים שאינם בבעלות המשתמשים, לרבות בעלות של זכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים.
 • המשתתף מצהיר בזאת כי הוא בעל זכויות היוצרים בתמונות ו/או תכנים ו/או ביצירה שהועלו על ידו.
 • המשתתפים בפעילות מתירים ל- ביוטי בוקס ו/או מי מטעמה לעשות שימוש בתכנים שהועלו במסגרת הפעילויות השונות, לרבות פרסום התכנים באתר דיינרס, ברשתות חברתיות ובערוצי מדיה נוספים ומוותרים בזאת על זכויות היוצרים על התכנים אשר הועלו על ידם.
 • המשתתפים מצהירים כי כל שימוש בתוכן שיתבצע על ידי ביוטי בוקס ו/או מי מטעמה, לא יהווה הפרה של זכות כלשהי.
 • במידה ותוגש תביעה כלשהיא כנגד ביוטי בוקס בעניין זכויות יוצרים שהופרו, אישור תקנון זה הינו התחייבות המשתמשים לשפות את ביוטי בוקס בכל תביעה מסוג זה והאחריות הינה על המשתמשים בלבד.
 • ביוטי בוקס שומרת על זכותה לפסול תכנים של משתתפים שהפרו את תנאי הפעילות.
 • כמו כן, יודעיםהמשתתפים ומאשרים, כי ייתכן ש – ביוטי בוקס לא תעשה כל שימוש בתכנים שהועלו על ידם.
 • ביוטי בוקס רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או זכות כלפי ביוטי בוקס ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
 • ציבור המשתמשים מתחייב:
  • להקפיד על שמו הטוב, פרטיותו וכבודו של הזולת ולהימנע מהעלאת תכנים פוגעניים ו/או מעליבים ו/או בוטים ו/או עלולים לפגוע ברשות הציבור או ציבור מסוים.
  • שלא להשתמש בשם או ביצירה כלשהיא שיש בה כדי להפר זכויות יוצרים של כל אדם או גוף שהוא.
  • ביוטי בוקס רשאית למחוק תכנים ולמנוע פרסום של תכנים בלתי הולמים במקרים הבאים:
  • תכנים בלתי חוקיים או לא רלוונטיים.
  • תכנים בוטים, הפוגעים ברגשות הציבור.
  • כל תוכן אחר ש- ביוטי בוקס תימצא לנכון להסיר ולמנוע פרסומו מכל סיבה שהיא.
 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין המשתתפים ובין ביוטי בוקס, והוא כפוף לחוקי מדינת ישראל, לרבות חוקי המס, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
 • התקנון יימצא לעיונם של לקוחות ביוטי בוקס באתר האינטרנט ובמשרדיה ברחוב קופימן 6 בית גאון תל אביב.
 • במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל-אביב-יפו.

הריני להצהיר בזאת כי הם קראתי, והבנתי את תוכנו של תקנון זה ואני מסכים לאמור בו